Allmänna villkor

Allmänna villkor

 

Allmänna villkor för Mead Johnson Nutritions webbplats. Läs hela den finstilta texten.

Allmänna villkor och friskrivningsklausul

Detta är Mead Johnson Nutritions (MJN), webbplats (Webbplatsen). Din användning av Webbplatsen regleras av de allmänna villkor beskrivna nedan (Allmänna Villkor). Personuppgiftslagen är inte tillämplig på den information som användare publicerar på internet genom användandet av Fråga Doktorn eller Fråga Dietisten tjänsten. Acceptans av Allmänna Villkor genom att gå in på och använda denna Webbplats antas Du ha accepterat att vara bunden av och följa de Allmänna Villkoren. Om du inte accepterar att vara bunden av och följa de Allmänna Villkoren måste Du omgående lämna denna Webbplats.

Användningens omfattning

Mead Johnson Nutrition driver Webbplatsen för att kunna ge dig personlig information, utbildning och kommunicera. Webbplatsen är en tjänst som erbjuder utbildning av patienter, allmänhet och vårdpersonal.  Den tillhandahåller viss företags- och faktabaserad produktinformation gällande Mead Johnson Nutrition i Sverige (via partnern ABIGO Medical AB) och är endast avsedd för dig som bor här. Alla åsikter och rekommendationer som Webbplatsens besökare ger uttryck för står för dem som individer och ska inte ses som någon form av bekräftelse eller rekommendation från Mead Johnson Nutrition (gäller även specifika produkter eller tjänster).  

Använd gärna Webbplatsen. Du får ladda ned det material som visas på Webbplatsen för icke-kommersiellt och privat bruk, så länge du behåller all copyright- och annan information om äganderätt som materialet innehåller. Du får däremot inte distribuera, ändra i, överlåta, återanvända, återpublicera eller använda Webbplatsens innehåll, inklusive text och bild, för offentliga eller kommersiella syften utan skriftligt tillstånd av Mead Johnson Nutrition. Du har förstått att Mead Johnson Nutrition inte på något sätt påstår att Webbplatsens information är lämplig eller kan användas utanför Sverige, eller av andra än den avsedda målgruppen för var och en av Webbplatsens delar.  MJN lämnar ingen garanti att information på Webbplatsen är lämplig eller tillgänglig för användning utanför Sverige. MJN ansvarar inte för att de som bereder sig tillträde till Webbplatsen från annat land än Sverige kan göra så utan att bryta mot lagar och förordningar i sådant land.  Den som väljer att gå in på Webbplatsen från andra länder gör det på eget initiativ och är skyldig att följa gällande lagstiftning på platsen hen befinner sig.

Ingen medicinsk rådgivning

Denna Webbplats erbjuder inte medicinsk rådgivning. De produkter från Mead Johnson Nutrition som beskrivs på Webbplatsen är ”Livsmedel för speciella medicinska ändamål” och finns att köpa receptfritt eller förskrivet med Livsmedelsanvisning. Mead Johnson Nutrition ägnar sig inte åt medicinska eller liknande professionella tjänster eller rådgivning. Den information som lämnas på Webbplatsen är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning av utbildad vårdpersonal. Informationen på denna Webbplats eller Fråga Doktorn/ Fråga dietisten ersätter inte medicinsk eller liknande rådgivning vilken lämnas av läkare. Information på denna Webbplats och Fråga Doktorn skall ej användas för att ställa diagnos eller för att fatta besluta om medicinsk behandling. Om Du önskar eller känner behov av medicinsk rådgivning eller vård skall Du omgående kontakta Din läkare eller annan lämplig hälso-/sjukvårdspersonal. 

Den information (t.ex. svar och rekommendationer) som ges genom, eller i samband med, Fråga Doktorn / Fråga dietisten tjänsten skall ses som övergripande information och är uttryck för den svarande läkarens och dietistens professionella åsikter. Sådana åsikter representerar inte nödvändigtvis MJNs åsikter.

Upphovsrätt

Upphovsrätten till samtligt innehåll på Webbplatsen (t.ex. text och bild) tillhör MJN. Sådant innehåll får endast användas av Dig i enlighet med dessa Allmänna Villkor, om annat ej skriftligen medgivits av MJN. MJN lämnar ingen garanti att din användning av innehållet på denna Webbplats ej inkräktar på någon rättighet tillhörande tredje part.

Varumärken

De varumärken, handelsnamn, logotyper och servicemärken (gemensamt kallade ”Varumärken”) som visas på Webbplatsen är registrerade och oregistrerade Varumärken för Mead Johnson Nutrition, dess globala dotterbolag eller annan tredje part. Ingenting på Webbplatsen ska tolkas som ett godkännande, underförstått, enligt estoppelprincipen eller i övrigt, av tillstånd eller rätt att använda något av de Varumärken som visas på Webbplatsen utan skriftligt tillstånd av Mead Johnson Nutrition eller den tredje part som kan äga de Varumärken som visas på Webbplatsen. All användning av de Varumärken eller annat innehåll som visas på Webbplatsen, utöver vad som anges i dessa villkor och bestämmelser, är strängt förbjuden. Observera att Mead Johnson Nutrition offensivt kommer att hävda sina immateriella rättigheter i lagens fulla bemärkelse, vilket även innebär att söka kriminellt åtal.

Ingen garanti

MJN gör sitt yttersta för att se till att informationen på denna Webbplats är korrekt och uppdaterad. MJN lämnar emellertid ingen garanti att informationen på denna Webbplats är korrekt eller uppdaterad. Denna Webbplats och dess innehåll görs tillgänglig till Dig av MJN i tillgängligt skick utan någon form av garanti och i den mån möjligt under tillämplig lag friskriver sig MJN från allt ansvar för felaktigheter avseende innehållet på denna Webbplats. 

Din användning av denna Webbplats sker på Din egen risk. I den mån möjligt under tillämplig lag friskriver sig MJN för ansvar för skador eller kostnader Du ådragit Dig till följd av Din användning av denna Webbplats. Sådana skador eller kostnader inkluderar t.ex. skador eller kostnader Du ådragit Dig till följd av förlorad data, skadad datorutrustning eller virusinfekterade datasystem.

Begränsning av skadeståndsansvar

Du använder och rör Dig runt på Webbplatsen på egen risk. Varken Mead Johnson Nutrition eller någon annan part som varit delaktig i framtagandet, produktionen eller leveransen av Webbplatsen bär ansvar för någon form av direkta, tillfälliga, efterföljande eller indirekta skador, eller skadestånd som höjts i avskräckande syfte, som uppstått genom Din tillgång till eller användning av Webbplatsen. Mead Johnson Nutrition tar inte på sig något ansvar, och ska heller inte hållas skadeståndsskyldiga, för skador på, eller virus som kan angripa, Din datorutrustning eller annan egendom med anledning av Din tillgång till, användning av eller rörelse runt på Webbplatsen, eller Din nedladdning av material, data, text eller bilder från Webbplatsen.

Förbjuden överföring

Vissa delar av webbplatsen kan ge Dig tillgång till online-forum och låta Dig skicka e-post eller i övrigt lämna feedback till Mead Johnson Nutrition. Mead Johnson Nutrition ger inte sitt stöd för, och frånsäger sig särskilt allt ansvar eller skadeståndsansvar för allt innehåll i dessa forum. Du får inte lägga upp eller överföra något olagligt, hotfullt, ärekränkande, nedsättande, obscent, oanständigt, provocerande, pornografiskt eller kränkande material eller annat material som skulle kunna utgöra eller uppmuntra till ett beteende som är brottsligt, ger upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryter mot lagen. 

Du får inte heller lägga upp eller överföra någon information som (a) kränker andras integritet, rättigheter eller publiceringsrättigheter, (b) skyddas genom copyright, varumärkes- eller annan äganderätt, om det inte är med rättighetsinnehavarens tydliga skriftliga tillstånd, (c) innehåller virus, buggar eller annan skadlig mjukvara, eller (d) används för att på ett olagligt sätt söka begränsa annan persons rätt till handel och fri konkurrens. Du är ensam ansvarig för alla skador som kan uppstå genom intrång i copyright, varumärkes- eller annan äganderätt, eller all annan skada som kan uppstå genom Din användning av Webbplatsen.

Information som lämnas av användaren

Alla åsikter och rekommendationer som Webbplatsens besökare ger uttryck för står för dem som individer och ska inte ses som någon form av bekräftelse eller rekommendation från Mead Johnson Nutrition (gäller även specifika produkter eller tjänster). Alla ”personuppgifter eller personlig information” som överförs till Webbplatsen styrs av Webbplatsens Integritetspolicy. Å andra sidan kommer all kommunikation eller allt material som Du överför till Webbplatsen med hjälp av e-post eller på övrigt sätt, inklusive alla data, frågor, kommentarer, förslag eller liknande, som inte innehåller personlig information, att ses som icke-konfidentiell och inte längre i Din ägo, och kommer att behandlas därefter. Med undantag för personlig information som styrs av Webbplatsens Integritetspolicy, accepterar du att allt du överför eller lägger upp kan användas av Mead Johnson Nutrition eller dess dotterbolag oavsett syfte, vilket inkluderar men inte är begränsat till, återgivning, presentation, överföring, publicering, utsändning och uppläggning. 

Vidare har Mead Johnson Nutrition full rätt att använda sig av samtliga idéer, begrepp, kunskap, processer eller tekniker som förekommer i all kommunikation du skickar till Webbplatsen oavsett syfte, vilket inkluderar men inte är begränsat till, utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster som använder dessa idéer, begrepp, kunskap, processer eller tekniker.

Användare av Fråga Doktorn och Fråga Dietisten tjänsterna får inte lämna uppgifter i frågeformulären som kan riskera att avslöja en användares eller ett barns identitet eller kränka integriteten hos någon av dem (personuppgifter). Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera eller kopplas till en levande person, t.ex. namn och adress. Det är viktigt att förstå att även flera olika uppgifter som var för sig inte verkar vara en personuppgift tillsammans kan utgöra personuppgifter. Följande exempel illustrerar detta. ”Hej, min son är en femårig pojke från Arvidsjaur. Han har sjukdomen X, som drabbar ett av 100 000 barn per år…”. Om vi utgår ifrån att det bara finns en femårig pojke med den sjukdomen i Arvidsjaur kan uppgifterna sedda tillsammans identifiera vem pojken är. Uppgifterna är därför sådana personuppgifter som inte får anges i frågeformulären. 

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsens länkar till andra webbplatser som inte kontrolleras av Mead Johnson Nutrition är bara tänkta för Din bekvämlighet och innebär inte någon form av bekräftelse eller rekommendation från Mead Johnson Nutrition av sådana tredjepartswebbplatser. Mead Johnson Nutrition har inte granskat alla webbplatser som är länkade till Webbplatsen och ansvarar inte för innehållet på någon av sidorna utanför eller någon av webbplatserna som är länkade till Webbplatsen. När Du följer länkar till sidor eller webbplatser utanför Webbplatsen gör Du det på egen risk. När Du väl följer en länk till en annan webbplats bör Du därför se till att granska de juridiska villkoren och integritetspolicyn för den nya webbplatsen, eftersom de kan skilja sig från de som styr Mead Johnson Nutritions Webbplats.

Förändringar i avtalet

Mead Johnson Nutrition kan när som helst göra förändringar i detta avtals villkor och bestämmelser gällande Webbplatsens användning. Om några villkor och bestämmelser i denna juridiska text förändras kommer ändringen att publiceras på Webbplatsen. Eftersom Du berörs av alla sådana uppdateringar bör Du då och då gå igenom dessa villkor och bestämmelser på nytt.